അല്ലാഹു വിന്റെശ സിംഹാസനാരോഹണം

 അല്ലാഹു സിംഹാസനത്തിനുമേല്‍ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം അവന്‍റെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കുന്ന രീതിയില്‍  അര്‍ശില്‍  ആരോഹിതനായിരി ക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇത് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനും ഹദീസും ഇജ്മാഉം വ്യക്തമാക്കിയ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഫിഅ്ലിയ്യായ ( കര്‍മപരമായ )…

Continue Reading ←

വീണ്ടു വിചാരം

മരണം യാഥാർഥ്യമാണെന്നു നമുക്കറിയാം. ജനിച്ചവരെല്ലാം ഒരിക്കൽ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ച. നമ്മുടെ ദിവസത്തിലെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുംമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ദിവസം വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും…

Continue Reading ←